เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วย ไก่จ๋า
เป้าหมาย(Understanding Goal):
1. เข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกับผู้ผลิต ผู้บริโภคและผู้ย่อยสลาย ที่จำเป็นต่างพึงพาและเกื้อกูลกัน
2. เข้าใจและเห็นความสำคัญของการเลือกบริโภคอาหาร รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อดีข้อเสียในการเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะที่ดีให้กับตนเองและผู้อื่นได้อย่างมีวิจารณญาณ
3. เข้าใจและสามารถออกแบบวางแผนเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองเชิงระบบได้

Assessment


ตัวอย่างปฏิทินการเรียนรู้(ของนักเรียน)


สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้


ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้


สิ่งที่ดีแล้ว สิ่งที่ควรพัฒนาต่อ

สิ่งที่รู้แล้ว / สิ่งที่อยากเรียนรู้

สิ่งที่รู้แล้ว
สิ่งที่อยากเรียนรู้
-          ไก่พื้นเมืองสามารถนำมาประกอบอาหารได้
-          ไก่พื้นเมืองสามารถเลี้ยงตามธรรมชาติได้
-          ไก่พื้นเมืองทำเป็นอาชีพได้
-          ไก่พื้นเมืองมีหลายสายพันธุ์
-          ไก่พื้นเมืองใช้เวลานานในการขยายพันธุ์
-          คนส่วนใหญ่ไม่บริโภคไก่พื้นเมืองเพราะเนื้อเหนียว
-          ไก่พื้นเมืองเป็นสัตว์ปีก
-          ไก่พื้นเมืองมีสีต่างกัน
-          ไก่พื้นเมืองที่ฟักจากไข่เรียกว่า ลูกเจี๊ยบ
-          ที่ฟักไข่สามารถฟักไข่ให้เป็นลูกเจี๊ยบได้จริงหรือไม่
-          โรคที่เกิดขึ้นในไก่พื้นเมืองมีอะไรบ้างมีวิธีรักษาโรคอย่างไร
-          ไก่พื้นเมืองกินอะไรเป็นอาหาร
-          ไก่พื้นเมืองตัวผู้กับตัวเมียมีลักษณะโครงสร้างเป็นอย่างไร
-          ไก่พื้นเมืองประโยชน์อย่างไร
-          ไก่พื้นเมืองมาจากไหน
-          ทำไมคนไทยถึงเลี้ยงไก่ชน
-          ทำไมไก่พื้นเมืองถึงขันตอนเช้า
-          ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน
-          ไก่ เล้าไก่ และอาหารไก่มีวิธีดูแลอย่างไร
-          สภาพแวดล้อมส่งผลต่อการเลี้ยงไก่พื้นเมืองหรือไม่ เพราะเหตุใด
-          สมุนไพรที่รักษาโรคที่เกิดกับไก่พื้นเมืองมีอะไรบ้างไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น