เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วย ไก่จ๋า
เป้าหมาย(Understanding Goal):
1. เข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกับผู้ผลิต ผู้บริโภคและผู้ย่อยสลาย ที่จำเป็นต่างพึงพาและเกื้อกูลกัน
2. เข้าใจและเห็นความสำคัญของการเลือกบริโภคอาหาร รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อดีข้อเสียในการเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะที่ดีให้กับตนเองและผู้อื่นได้อย่างมีวิจารณญาณ
3. เข้าใจและสามารถออกแบบวางแผนเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองเชิงระบบได้

Week11

Understanding  Goal : นักเรียนเข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้หลังเรียนได้
Week
Input
Process
Output
Outcome
11
(21-25
ก.ค 57)
โจทย์ : สรุปองค์ความรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้โครงงาน “ไก่จ๋า”
Key Questions :
นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ โครงงาน ไก่จ๋า” ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
สิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรปรับปรุงมีอะไรบ้าง
-  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarterนี้
Backboard share : ระดมความคิดการเผยแพร่องค์ความรู้โครงงา  “ไก่จ๋า”
Show and Share : นำเสนอการเผยแพร่องค์ความรู้โครงงาน “ไก่จ๋า”
Place met : เขียนสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรปรับปรุง
Round Rubin : พูดทบทวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอด 1 Quarter และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
Wall Thinking สิ่งที่รู้แล้ว สิ่งที่อยากเรียนรู้ (แผ่นใหญ่) เพื่อตอบคำถาม
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
ครู
นักเรียน
- ผู้ปกครอง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
บรรยากาศในชั้นเรียน

วันจันทร์
ชง
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถามตลอด 10 สัปดาห์ นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarterนี้ ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง
เชื่อม
ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter นี้ ผ่านเครื่องมือคิด Round Rubin
ใช้
นักเรียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียน ผ่านเครื่องมือคิด
Flow chart
วันอังคาร
ชง
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถาม นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ โครงงาน “ไก่จ๋า” ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร
เชื่อม
นักเรียนนำเสนอเกี่ยวกับการเผยแพร่องค์ความรู้โครงงาน 
ไก่จ๋า” ให้ครูฟัง ผ่านเครื่องมือคิด Backboard Share
ใช้
- นักเรียนเขียนบทละคร และซ้อมการนำเสนอผลงาน
วันพุธ

ใช้
- นักเรียนซ้อมละคร และการนำเสนอผลงาน
วันศุกร์
ชง
ครูกระตุ้นการคิดด้วยคำถามสิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรปรับปรุงมีอะไรบ้าง
เชื่อม
ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรปรับปรุงใน Quarter นี้
ใช้
นักเรียนจัดนิทรรศการ แสดงละคร เผยแพร่องค์ความรู้ โครงงาน ไก่จ๋า”
- นักเรียนสรุปสิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรปรับปรุงของตนเองผ่านเครื่องมือคิด Place met
- นักเรียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ ลงกระดาษ A4
นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ชิ้นงาน
- Flow chart
สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
ตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
สรุปการเรียนรู้ราย
สัปดาห์
ภาระงาน
เขียนสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่ควรปรับปรุง
จัดนิทรรศการ
และนำเสนอ
นิทรรศการ
แสดงละคร
เขียนตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้

ความรู้
เข้าใจและสามารถถ่ายทอดตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนมาตลอด 10 สัปดาห์ให้ผู้อื่นรับรู้ได้
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
- สามารถจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้และสามารถอธิบายกระบวนการทำที่ฟักไข่ให้เป็นลูกเจี๊ยบได้)
- เก็บกวาดอุปกรณ์หลังการทำงานทุกครั้ง
ใช้ทรัพยากรของห้องที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่า เช่น สี กระดาษ ผ้า
ทักษะการจัดการข้อมูล
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนมาได้
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
คิดวางแผน ออกแบบกิจกรรมในการนำเสนอผลงานได้
ทักษะการสื่อสาร
พูดนำเสนอ ละคร สรุปองค์ความรู้ให้ครูและคนอื่นๆฟังได้
ทักษะ ICT
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการนำเสนอสิ่งที่เรียนได้
คุณลักษณะ
- รักการเรียนรู้ กระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความพยายาม อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
- รับฟังและกล้าแสดงความคิดเห็น

ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้หลังเรียน


ตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนรู้ใน Quarter 1 สัปดาห์นี้เด็กๆกระตือรือร้นเตรียมกิจกรรมเพื่อนำเสนอความงอกงามให้พี่ๆน้องๆและผู้ปกครองได้ชม ครูมีโจทย์ให้ว่า เด็กๆมีเวลา 1 ชั่วโมงในการถ่ายทอดสิ่งที่เรียนมาให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร เด็กๆระดมความคิดผ่าน Backboard share กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นมีดั้งนี้ คือ ละคร ฉ่อย ดนตรี คลิปประมวลภาพ และจัดสุ่มกิจกรรมที่จะทำต่อคือ อาหารไก่ และเห็ดฟาง นอกจากเตรียมกิจกรรมแล้วพี่ยังได้สะท้อนตนเอง ผ่านการพูดและเขียน เช่น สิ่งที่ดีแล้ว สิ่งที่ควรพัฒนาต่อ ได้ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งหมดตลอด Quarter ผ่าน Flow chart และตอบคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้ 12 ข้อ วันที่เด็กๆรอคอยก็มาถึงผู้ปกครองทยอยเดินเข้าห้องเรียนด้วยรอยยิ้มที่แจ่มใส เด็กๆแต่ละคนมองหาพ่อแม่ของตนเอง ยิ้มหัวเราะเมื่อเจอผู้ปกครองของตนเอง บางคนวิ่งไปกอดแม่ แม่ช่วยแต่งตัวให้ก่อนแสดง เป็นภาพที่น่ารักมากค่ะ เด็กๆเริ่มถ่ายทอดความงอกงามตามที่ซ้อมและวางแผนกันไว้ ทุกคนรู้หน้าที่ของตนเอง มีความเป็นธรรมชาติ หลังจากที่แสดงเสร็จเด็กๆและผู้ปกครองรับประทานอาหารร่วมกันที่ร่มไผ่ ขณะที่รับประทานอาหารแต่ละคนได้แบ่งปันสิ่งที่เตรียมมาให้เพื่อนๆได้ทานด้วย เช่นเดียวกันผู้ปกครองก็รับประทานกับเด็กๆและแบ่งปันสิ่งที่เตรียมให้กับเพื่อนๆผู้ปกครองด้วยกัน หลังจากที่ทานข้าวเสร็จ ผู้ปกครองร่วมชมการแสดงดนตรีของพี่ๆป.5 และพี่ๆป.6 หน้าอาคารประถม ประมาณ 30 นาที เมื่อชมการแสดงเสร็จ ครู ผู้ปกครองและเด็กๆ รวมกันที่ห้องเรียนเพื่อสะท้อนสิ่งที่คิดและเห็น ให้ครูและเด็กๆได้พัฒนาต่อใน Quarter ที่2 เช่นเดียวกันเด็กๆก็จะได้เล่าและสะท้อนตนเอง นอกจากการพูดคุยสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้น อีกอย่างที่พี่ๆป.5 และผู้ปกครองจะต้องทำต่อคือการดูแลไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงที่โรงเรียนในช่วงวันหยุดและอีกต่อๆไป โดยผู้ปกครองได้จัดเวลามาดูแลไก่ช่วงวันหยุดทั้งเช้าและเย็น ตามความสะดวกของแต่ละคนเพื่อไม่ให้กระทบต่อการทำงานของผู้ปกครอง สิ่งที่ผู้ปกครองสะท้อน เช่น คุณแม่พี่ภูมิ บอกว่าชื่นชมเด็กๆ เห็นเด็กๆทุกๆปีและเด็กๆก็พัฒนาด้วยเองขึ้นเรื่อยๆ คุณแม่ขอชื่นชมค่ะ คุณแม่พี่เช็ค บอกว่า เด็กๆกล้าแสดงออกค่ะ คุณแม่พี่แม็ค บอกว่า แม่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าลูกชายกล้าแสดงออกเพราะที่บ้านเขาไม่เคยทำให้แม่เห็นเลย ชื่นชมลูกค่ะ คุณพ่อพี่คอร์ด ทุกอย่างดีหมดเลย แต่ผมขอเพิ่มเรื่องการสบตาขณะพูดครับ คุณพี่พุทธ บอกว่า พิธีกร น่าจะยืนอยู่ด้านข้างเตรียมลำดับเหตุการณ์ แต่พิธีการก็แสดงร่วมด้วย หลังจากสะท้อนลูกๆเสร็จ คุณแม่พี่แจ๊บ ได้เล่าเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมผู้ปกครองอาสา ว่าทำไหมถึงมีกิจกรรมนี้และกิจกรรมนี้ต้องทำอะไรบ้าง ทำเพื่ออะไร เพื่อเป็นการทบทวนและมีผู้ปกครองมาใหม่ในห้อง 10 นาทีสุดท้าย ผู้ปกครองทบทวนสิ่งที่ได้พูดคุย ผ่านCard and Chare ครูและเด็กๆจะได้พูดคุย สิ่งที่ได้เรียนรู้มีอะไรบ้าง ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น นักเรียนมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง และสัปดาห์หน้าเราจะทำอะไรต่อ จากนั้นแต่ละคนก็ทำสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ที่ 11 เด็กๆรับการบ้านทำในช่วงปิดเรียนและเดินทางกลับกับผู้ปกครอง

    ตอบลบ